Si veprohet në rastet kur fatura refuzohet/nuk pranohet nga klienti?

Tatimpaguesi që ka lëshuar faturën nuk mund ta fshijë atë nga libri i shitjeve, por duhet të bëjë një faturë korrigjuese dhe ta fiskalizojë atë gjithashtu.

Fatura korrigjuese duhet të ketë një referencë në faturën që po korrigjohet, pra NSLF e faturës që po korrigjohet dhe të gjithë elementët e tjerë të faturës sipas Ligjit.

Nëse kemi të bëjmë me shërbim, te emri i artikullit do të korigjohet përshkrimi i shërbimit, 

A ishte i vlefshëm ky Artikull?

Po Jo

Keni pyetje të tjera? Dërgoni një kërkesë të re

Përmbajtja